OPIS POSLA PSIHOLOGINJETemeljne funkcije predškolskog psihologa jesu:

1. prevencija (procjena, identifikacija, edukacija)
2. rana intervencija (poduzimanje mjera). 

1. PREVENCIJA. Najveći dio rada psihologa kao preventivca u predškolskoj ustanovi odnosi se na utvrđivanje razvojnog statusa djeteta (procjena, identifikacija). Sukcesivno procjenjivanje i praćenje psihofizičkog razvoja i napredovanja djece dovodi do operacionalizacije pojedinom djetetu prilagođenih razvojnih zadaća. Budući da planirana skrb za dijete i poticanje njegova ranog razvoja pretpostavlja prepoznavanje, uvažavanje i zadovoljavanje djetetovih primarnih i sekundarnih, razvojnih i posebnih potreba, primjenom psihologijskog instrumentarija, psiholog:
• prati prilagodbu djece na vrtić, posebice djece s utvrđenim posebnim potrebama 
• utvrđuje opći razvojni status sve djece
• procjenjuje psihofizičke spremnosti za školu kod djece školskih obveznika te o tome informira roditelje, odgajatelje te komisiju pri školi 
• prati zadovoljavanje bioloških i psihičkih potreba djeteta kroz odgojno-obrazovni rad 
• identificira djecu sa posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju, uključujući i darovitu djecu 
• vodi dosjee o djeci.

Psiholog u radu s odgojiteljima:
• pruža pomoć odgajateljima u planiranju odgojno-obrazovnog rada i implementaciji novih pedagoških i psiholoških spoznaja
• procjenjuje određene aspekte rada odgojitelja: zadovoljavanje potreba djece, provedbu planiranih zadaća odgojno-obrazovnog rada, poštivanja prava djece 
• preporuča stručnu literaturu za individualno stručno usavršavanje odgojitelja
• pruža pomoć u širenju znanja i mijenjanju stavova u smjeru suvremenih spoznaja 
• organizira i priprema predavanja i diskusije, organizira i vođi interne stručne aktive odgojitelja.
• polaskom u vrtić prijenos sažetih podataka o djetetovom razvoju i obitelji
• tijekom procesa adaptacije utjecaj na odgojiteljske aktivnosti kako bi se olakšao period prilagodbe, davanje uputa o načinima opažanja i praćenja procesa adaptacije 
• pomoć i suradnja s odgojiteljima na praćenju djetetova razvoja putem razvojnih lista i upitnika, te informiranje odgojitelja i opaženom putem inicijalnih intervjua 
• konzultiranje i savjetovanje na osnovu rezultata praćenja djeteta 

Poslovi psihologa vezani uz roditelje su:
o putem plenarnih roditeljskih sastanaka pred polazak u vrtić i perioda adaptacije, izrada pisanog materijala i uputa o polasku u vrtić, inicijalni razgovor, te informiranje i savjetovanje o procesu adaptacije
o individualni savjetodavni i interventni rad sa roditeljima u vezi sa specifičnim djetetovim potrebama
o edukacija i osposobljavanje roditelja putem savjetovanja, konzultacija, terapijskog djelovanja i pisanih materijala
o djelovanje u cilju amortiziranja i ublažavanja posljedica u incidentnim i kriznim situacijama.

2. RANA INTERVENCIJA. U sklopu rane intervencije, psiholog:
• upućuje dijete u nadležnu ustanovu na specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman
• izrađuje individualne planove za rad s djecom s posebnim potrebama
• provodi individualni/individualizirani ili terapeutski rad sa djecom s posebnim potrebama
• vodi savjetodavne razgovore i konzultacije s odgojiteljima o djeci (naročito djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju)
• usklađuje obiteljsko i vrtićko djelovanje na djetetov razvoj i napredovanje: provodi individualni savjetodavni rad s roditeljima u vezi djece s posebnim potrebama, djece školskih obveznika, sve ostale djece, ovisno o potrebama i interesima roditelja, te procjeni psihologa i/ ili odgojitelja.

Interakcija sa izvanvrtičkim subjektima – suradnja i konzultativni rad sa stručnjacima drugih vrtića ili drugih institucija. Suradnja sa zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalni rad, osnovnim školama i drugim institucijama prema potrebi i aktualnostima. 

Stručni doprinos i promicanje djelatnosti – provođenje znanstvenih istraživanja, izrada edukativnog materijala o stručnim psihološkim temama i drugo. Edukativni i savjetodavni rad s odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima drugih vrtića. Druge vrste stručnog aktiviteta u promicanju i unapređivanju predškolske djelatnosti.

Ostali poslovi predškolskog psihologa: 
• izrada Godišnjeg plana rada dječjeg vrtića 
• izrada metoda valorizacije rada dječjeg vrtića 
• izrada protokola, anketa, upitnika, letaka, brošura, radnih materijala i tekstova sa psihološkom tematikom za potrebe vrtića 
• izrada projekata, akcijskih istraživanja s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog rada.

Istraživanja predškolskih psihologa o razvojnim procesima i različitim mehanizmima na populacijama djece koja pohađaju dječje vrtić, dragocjeni su izvori podataka na kojima se temelji unapređivanje odgojne prakse.

 

PSIHOLOG U DJEČJEM VRTIĆU FIJOLICA JE JOSIPA MIJULKOV

(nazovite na broj mob: 099-5920551, u radno vrijeme od 8,00 do 14,00 sati).

Back to top