PROGRAMIDJECA

Prema Državno pedagoškim standardima (Zagreb, 2008.g.), čl. 3 u Dječjem vrtiću Fijolica postoje: 

1. programi s obzirom na trajanje:

    1.1. cjelodnevni program u trajanju 10 sati dnevno
    1.2. višednevni u trajanju od jednog do 10 dana –programi izleta, ljetovanja i zimovanja
    1.3. programi u trajanju do 3 sata dnevno –program predškole (od 9:00 do 12:00 sati)


2. programi odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi su:

2.1.redoviti program– cjeloviti razvojni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od šest mjeseci do polaska u školu koji su namjenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja (6 skupina u Prelogu, 3 skupine u Draškovcu)
2.2.posebni program katoličkog vjerskog odgoja (1 skupina u Cirkovljanu)
2.3. program javnih potreba:
        a) za djecu u godini prije polaska u školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja (program predškole)

Djeca s teškoćama u razvoju integrirana su u redovne skupine, uz pomagače, koje financira Savez udruga „Prvi korak“.

 

 

Back to top