DOKUMENTI

PRAVNI DOKUMENTI NA KOJIMA SE TEMELJI PREDŠKOLSKI ODGOJ:

ZAKONI:

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, 10/97, 107/07, 94/13)

2. Zakon o ustanovama (NN, 76/93)

3. Zakon o radu ( NN 137/04) 

4. Zakon o zaštiti na radu (NN, 59/06)

5. Zakon o zaštiti od požara (NN, 58/93)

6. Zakon o stručno pedagoškom ndzoru ( NN, 73/97)

7. Zakon o prosvjetno inspekciji ( NN, 50/96)

8. Zakon o javnoj nabavi osnosno Uredba o nabavi roba, radova i usluga male vrijednosti (NN, 117/01 i 110/07)

9. Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03)

10. Obiteljski zakon (NN, 116/03)

11. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN,174/04)

12. NACIONALNI KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE (NN, /15)

Izmjene i dopune Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

I drugi Zakoni koji reguliraju pitanja vezana uz građevine, postrojenja, opremu i sl.

PODZAKONSKI AKTI:

1. Državni pedagoški standardi (NN, 63/08)

2. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97)

3. Pravilnik o obrascima i sadržaju ped. dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ( NN, 83/01)

4. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece pred. dobi i evidencija u dječjem vrtiću (NN,114/02)

5. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, 105/02)

OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA PRELOG

1. Statut Dječjeg vrtića Fijolica Prelog

2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstu i načinu rada Dječjeg vrtića Fijolica Prelog

3. Katalog informacija

4. Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka

5. Pravilinik o obradi i zaštiti osobnih podataka

6. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Fijolica

7. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

GODIŠNJI PLANOVI I IZVJEŠĆA

1.  FINANCIJSKI DIO

Izvješće o poslovanju za 2021. godinu

Izvještaj proračuna za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

2. PEDAGOŠKI DIO 

Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada za 2020./2021.

Kurikulum DV Fijolice Prelog

Godišnji plan i program rada za 2021./2022.

Back to top