DOKUMENTI

 

PRAVNI DOKUMENTI NA KOJIMA SE TEMELJI PREDŠKOLSKI ODGOJ:

ZAKONI:

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, 10/97, 107/07, 94/13)

2. Zakon o ustanovama (NN, 76/93)

3. Zakon o radu ( NN 137/04) '?

4. Zakon o zaštiti na radu (NN, 59/06)

5. Zakon o zaštiti od požara (NN, 58/93)

6. Zakon o stručno pedagoškom ndzoru ( NN, 73/97)

7. Zakon o prosvjetno inspekciji ( NN, 50/96)

8. Zakon o javnoj nabavi osnosno Uredba o nabavi roba, radova i usluga male vrijednosti (NN, 117/01 i 110/07)

9. Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03)

10. Obiteljski zakon (NN, 116/03)

11. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN,174/04)

12. NACIONALNI KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE (NN, /15)

Izmjene i dopune Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

I drugi Zakoni koji reguliraju pitanja vezana uz građevine, postrojenja, opremu i sl.

 

PODZAKONSKI AKTI:

1. Državni pedagoški standardi (NN, 63/08)

2. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97)

3. Pravilnik o obrascima i sadržaju ped. dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ( NN, 83/01)

4. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece pred. dobi i evidencija u dječjem vrtiću (NN,114/02)

5. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, 105/02)

 

OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA PRELOG

1. Statut Dječjeg vrtića Fijolica prelog

2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstu i načinu rada Dječjeg vrtića Fijolica Prelog

3. Katalog informacija

4. Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka

5. Pravilinik o obradi i zaštiti osobnih podataka

6. Pravilnik o upisu

7. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

GODIŠNJI PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU

1. Godišnje izvješće za 2017./2018.

2. Godišnji plan i program rada za 2018./2018.

3. Kurikulum Dječjeg vrtića Fijolica za 2018./2019.

4. Godišnje izvješće

5. Financijsko izvješće za 2018. godinu

6. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

 

UPRAVNO VIJEĆE - ZAPISNICI

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Fijolica" Prelog

Back to top